BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8333/BTC-TCNH
V/v thực hiện Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Bộ Lao động- Thương binh và Xãhội (Vụ Lao động- Tiền lương).

Bộ Tài chính nhậnđược công văn số 171/STC-TCDN ngày 20/01/2014 của Sở Tài chính tỉnh Bình Địnhvà đề nghị của Hội đồng Xổ số kiến thiết các khu vực (miền Bắc, miền Trung vàmiền Nam) về việc thực hiện Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013;Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội đối với các Công ty XSKT. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ý kiến đềnghị của các Công ty XSKT:

Các Công ty XSKTđề nghị Bộ Lao động- Thương binh và xã hội có hướng dẫn cụ thể về:

- Cách tính toánxác định chênh lệch trả thưởng để xác định quỹ tiền lương và mức tiền lươngbình quân thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 8 Thông tư số18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướngdẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người laođộng trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu; điểm b khoản4 Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 hướng dẫn thực hiện chếđộ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặcChủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giámđốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nướclàm chủ sở hữu.

- Cho phép cácCông ty XSKT được loại trừ yếu yếu tố khách quan khi tính toán tốc độ tăng lợinhuận do chính sách quản lý của nhà nước để ổn định thị trường xổ số.

2. Ý kiến củaBộ Tài chính:

Để tạo điều kiệncho các Công ty XSKT thực hiện thống nhất và đảm bảo chế độ quy định của nhànước, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến giải đápvướng mắc của Công ty XSKT khi thực hiện Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày09/9/2013 và Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 nêu trên. Trên cơ sởcác văn bản pháp lý hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

- Đối với việc xácđịnh chênh lệch trả thưởng để xác định quỹ tiền lương thực hiện của người laođộng và viên chức quản lý chuyên trách.

Hoạt động kinhdoanh xổ số là hoạt động kinh doanh dựa trên kết quả may rủi. Hiện nay các Côngty XSKT chủ yếu là phát hành loại hình xổ số truyền thống nên kết quả kinhdoanh, trả thưởng phụ thuộc vào doanh thu bán vé. Trên cơ sở cơ chế tài chínhcủa các Công ty XSKT (Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014), Bộ Tài chínhđề xuất cách tính toán theo công thức như sau:

Chênh lệch trả thưởng để tính toán yếu tố khách quan khi xác định NSLĐ và LN

=

Chi phí trả thưởng năm thực hiện (bao gồm cả số trích lập hoặc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng - nếu có)

-

Chi phí trả thưởng năm trước liền kề (bao gồm cả số trích lập hoặc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng - nếu có)

x

Doanh thu tiêu thụ năm trước thực hiện

Doanh thu tiêu thụ năm thực hiện

Doanh thu tiêu thụ năm trước liền kề

- Đối với việc xácđịnh tốc độ tăng lợi nhuận để xác định quỹ lương thực hiện của Viên chức quảnlý chuyên trách.

Theo quy định tạiđiểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Laođộng - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao,tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểmsoát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kếtoán trưởng trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu thìdoanh nghiệp phải đạt mức tăng lợi nhuận thực hiện trong năm so với thực hiệnnăm trước liền kề từ 2 đến 7% thì mới được tăng hệ số tiền lương tăng thêm. Quyđịnh này có vướng mắc cho các Công ty XSKT vì theo Nghị quyết số 68/QH11 ngày31/10/2006 của Quốc Hội và khoản 3 Điều 10 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày04/6/2013 hướng dẫn chi tiết hoạt động kinh doanh xổ số thì hiện nay Bộ Tàichính thực hiện khống chế mệnh giá vé và doanh số phát hành của Công ty XSKT.Do đó, việc tăng trưởng được lợi nhuận theo như quy định nêu trên là khó, đềnghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chấp thuận cho phép các Công ty XSKTđược loại trừ yếu tố khách quan này khi xác định quỹ tiền lương thực hiện củaViên chức quản lý chuyên trách theo như quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị địnhsố 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về chế độ tiền lương, thù lao,tiền thưởng đối với Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên,Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toántrưởng trong Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu:“Khixác định quỹ tiền lương, thù lao, công ty được loại trừ các yếu tố khách quanảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện, bao gồm: Nhà nước có quyết định can thiệp đểbình ổn thị trường, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng, giảm vốn nhànước,... ”

3. Kiến nghịcủa Bộ Tài chính:

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét có hướngdẫn các Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính và Công ty kinh doanhxổ số các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện đối với đặc thù của Công ty XSKTkhi xác định cơ chế tiền lương theo Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH và Thông tưsố 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 theo chế độ quy định./.

Nơi nhận:
-
Nơi nhận;
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
- Vụ PC; TCDN;
- HĐXSKT các khu vực;
- Lưu: VT, Vụ TCNH (20b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hiền