BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8338/TCHQ-ĐTCBL
V/v: tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát mặt hàng than

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Giám sát quản lý về hải quan;
- Cục Điều tra chống buôn lậu.

Ngày 26/8/2015, Thủ tướngChính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý nhànước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than. Để thực hiện có hiệu quả Chỉthị nêu trên, ngoài việc tiếp tục triển khai Công văn số 3882/TCHQ-ĐTCBL ngày28/4/2015 về việc tăng cường công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soátmặt hàng khoáng sản, Tổng cục Hải quanyêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo), Xử lý nghiêm theo quy định đốivới cán bộ, công chức có hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động sản xuất, kinhdoanh than trái phép.

2. Cục Giám sát quản lý vềhải quan

2.1. Chủđộng rà soát các quy định, chính sách, quy trình thủ tục liên quan đến xuất khẩumặt hàng than để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phùhợp.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phốthực hiện đúng chính sách, quy trình nghiệp vụ đối với xuất khẩu mặt hàng than.

3. Cục Điều tra chốngbuôn lậu

3.1. Chủ trì, đôn đốc, hướngdẫncác Cục Hải quan tỉnh, thành phố triểnkhai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tập trung vào các đối tượng trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịpthời những vụ việc buôn lậu, vận chuyn trái phép than nghiêm trọng, phức tạp.

3.3. Chủ động phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các lựclượng chức năng; chính quyền địa phương để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Ch thị của Thủtướng Chính phủ trong việc đấu tranhphòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phépmặt hàng than trên phạm vi cả nước.

4. Cục Hải quan tỉnh, thành phố

4.1. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giámsát chặtchẽ các lô hàng than xuất khẩu.Trong đó, lưu ý kiểm tra kỹ giấy phép của cơquan quản lý chuyên ngành và hóađơn, chứng từ đối với lô hàng xuất khẩu,tránh để các đối tượng lợi dụng hoạtđộng thương mại để thực hiện hành vi buônlậu, vậnchuyển trái phép mặt hàng than quabiên giới gây thất thoát tài nguyên,thất thu thuế.

4.2. Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, sàng lọc đốitượng, ápdụng đồng bộ các biện phápnghiệp vụ, phát hiện, bt giữ, xử lý kịpthời hành vibuôn lậu, vận chuyển trái phép mặthàng than qua biên giới.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- VPTT BCĐ389 (đểp/h).
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn