TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 834/HQBĐ-NV
V/v không thu thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu

Bình Định, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Tổng cục Hải quan
(Cục Thuế XNK)

Ngày 02/8/2010Bộ Tài chính có công văn số 10029/BTC-CST gửi Tổng cục Hải quan và Công ty TNHHTrí Tín về việc thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu. Theo Côngvăn này: “Trường hợp Công ty mua hàng hóa do doanh nghiệp khác nhập khẩu vềsau đó xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại khoản 8 điều 112 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì không phải nộp thuế xuấtkhẩu”. Cục Hải quan tỉnh Bình Định đã giải quyết hoàn thuế xuất khẩu chodoanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Hiện nay tại CụcHải quan tỉnh Bình Định còn có một số doanh nghiệp khác có làm thủ tục xuấtkhẩu gỗ giống như trường hợp của Công ty TNHH Trí Tín, Đơn vị đã tiến hành thuthuế xuất khẩu và phạt chậm nộp thuế đối với các trường hợp nộp thuế xuất khẩu.Sau khi văn bản số 10029/BTC-CST trên được ban hành, các doanh nghiệp này đếncơ quan Hải quan đề nghị thực hiện việc hoàn lại tiền thuế xuất khẩu và tiềnphạt chậm nộp thuế. Do công văn 10029/BTC-CST chỉ gửi cho Tổng cục Hải quan vàCông ty TNHH Trí Tín, nên Cục Hải quan Bình Định đề nghị Tổng cục Hải quanhướng dẫn giải quyết đối với các trường hợp tương tự như của Công ty TNHH TríTín.

Cục Hải quantỉnh Bình Định báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) biết, chỉ đạo thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, NV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đông