BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 834/TCT-TNCN
V/v giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tổng cục Thuế nhận được phiếu chuyển văn bản số 51/TTĐT-BĐngày 19/1/2009 của Cổng thông tin điện tử Chính phủ hỏi về chính sách thuế thunhập cá nhân (TNCN) của bạn đọc Nguyễn Huy Đạt. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại tiết c, điểm 3.1.4 mục I Phần B Thông tư 84/2008/TT-BTCngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật ThuếTNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chínhphủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thuế TNCN quy định các đối tượngđược xác định là người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế như sau: "Cha đẻ,mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng) của đối tượng nộp thuế ngoài độtuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bịtàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưngkhông vượt quá mức quy định tại điểm 3.1.5 dưới đây". Điểm 3.1.5 mục IPhần B Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định:"Mức thu nhập làm căn cứ để xác định người phụ thuộc được áp dụng giảm trừlà mức thu nhập bình quân tháng trong năm trừ tất cả các nguồn thu nhập khôngvượt quá 500.000 đồng".

Căn cứ vào các quy định trên đây thì:

- Trường hợp bố mẹ ông Đạt đang trong độ tuổi lao động (Bốsinh năm 1949, Mẹ sinh năm 1955), sức khoẻ bình thường thì ông Đạt không đượctính giảm trừ gia cảnh cho bố, mẹ và em trai hiện đang theo học đại học;

- Trường hợp bố ông Đạt 60 tuổi (tính tròn theo tháng) thìông Đạt được tính giảm trừ cho người phụ thuộc cho Bố nếu người bố không có thunhập hoặc có thu nhập không vượt quá 500.000 đồng/tháng, còn Mẹ vẫn trong độtuổi lao động và em trai hiện đang theo học đại học không được tính giảm trừgia cảnh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng thông tin điện tử được biết vàthông báo tới ông Nguyễn Huy Đạt./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương