BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Thuế BVMT xăng dầu nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2234/HQHCM-TXNK ngày 19/06/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhập khẩu. Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc xác định cơ quan thu thuế bảo vệ môi trường đối với trường hợp doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu dầu gốc và các loại mỡ nhờn để sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế đã có công vănsố 605/TCT-KK ngày 27/02/2014 hướng dẫn thực hiện (bản chụp đính kèm). Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 605/TCT-KK nêu trên.
2. Do vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 2234/HQHCM-TXNK dẫn trên cũng là vướng mắc chung khi triển khai thực hiện các quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường, Tổng cục Hải quan đã đề nghị Vụ Chính sách thuế nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Bộ hướng dẫn các đơn vị hải quan và thuế để thống nhất thực hiện.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (BTC) (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái