BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 835/BNG-LS
V/v: quy định mới về đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin thị thực tại ĐSQ Đức

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Chủ tịch Nước,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngày 16/03/2008, Đại sứ quánCộng hòa Liên bang Đức tại Hà Nội gửi công hàm tới Cục Lãnh sự thông báo kể từngày 23/03/2009 sẽ áp dụng hệ thống đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin thị thực trêninternet và ngừng nhận đăng ký hẹn qua điện thoại, cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: thứhai đến thứ sáu từ 08:30 đến 11:30 giờ.

- Địa chỉ trang web đăng ký hẹnnhư sau:

+ Trang tiếng Đức - Việt: https://service.diplo.de/appointment/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCod

+ Trang tiếng Anh – Việt:

https://service.diplo.de/appointment/extern/choose_realmList.do?locationCode=hano&request_locale=en

- Sau khi đăng ký hẹn trong hệthống, xác nhận đăng ký hẹn sẽ được gửi tự động qua đường thư điện tử. Khi đếnnộp hồ sơ tại ĐSQ, người nộp cần mang theo bản in xác nhận đăng ký hẹn cùng tấtcả giấy tờ cần thiết. Những trường hợp đến không đúng hẹn hoặc hồ sơ không đầyđủ sẽ không được chấp nhận.

Cục Lãnh sự xin trân trọng thôngbáo Quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị trong Bộ (để biết);
- Lưu HC, LS.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
Dương Chí Dũng