BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 835/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất thuế GTGT đối với tổ máy phát điện

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty cổ phần Kỹ thương Hà Nội
(P. 301, lô A2, đơn nguyên 4, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 14. 09/CV-Ttech ngày 4/2/2009của Công ty cổ phần Kỹ thương Hà Nội về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với mặt hàng tổ may phát điện nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày22/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một sốhàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn và Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm 50% mứcthuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ápdụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/2/2009, thì:

Mặt hàng tổ máy phát điện nhập khẩu thuộc đốitượng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT và được áp dụng đối với các tờ khaihải quan từ ngày 1/2/2009.

Trường hợp Công ty cổ phần Kỹ thương Hà Nội mởtờ khai nhập khẩu hàng hoá ngày 15/1/2009 do đó không được áp dụng các quy địnhnêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phầnKỹ thương Hà Nội biết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông