BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 835 TCT/PCCS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1808 CT/HTr ngày 11/2/2004 của Cục thuế Hà Nội về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “sản phẩm cơ khí (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng)” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại điểm 3.5, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “đồ điện tiêu dùng” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ vào hướng dẫn trên, sản phẩm cột điện cao áp bằng thép cao từ 2,7m đến 30m. cột trang trí vườn hoa, công viên áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Sản phẩm chụp đèn bằng thép lắp trên cột bê tông; tủ điện điều khiển chiếu sáng; đèn cao áp; dây, cáp điện áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương