BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 835/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ.

Trả lời Công văn số 250/CT-TTHT ngày 13/11/2007 của Cục thuếđề nghị hướng dẫn chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng bằng cổphiếu được chia từ quỹ phúc lợi, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.1 và Điểm 3 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTCngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CPngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhậpđối với người có thu nhập cao; Công văn số 1867/TCT-TNCN ngày 15/5/2007 củaTổng cục Thuế hướng dẫn về thuế TNCN đối với cổ phiếu thưởng cho người lao độngthì: Khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ việc doanh nghiệp chia thưởng bằngnguồn quỹ phúc lợi được xác định là khoản thu nhập thường xuyên chịu thuế TNCN.Trường hợp cán bộ, công nhân viên của Công ty sử dụng tiền của cá nhân góp lạiđể mua cổ phiếu đứng tên từng cá nhân (sở hữu cổ phiếu cá nhân), sau đó bán cổphiếu và chia tiền thì khoản thu nhập từ tiền bán cổ phiếu tạm thời chưa thuthuế TNCN. Thu nhập chịu thuế TNCN trong từng trường hợp được xác định như sau:

- Trường hợp công ty sử dụng quỹ phúc lợi để mua cổ phiếu vàthưởng cổ phiếu cho cán bộ, công nhân viên (cán bộ, công nhân viên có quyền sởhữu cổ phiếu) thì thu nhập chịu thuế của cán bộ, công nhân viên là số tiền tínhtheo giá thực tế mà Công ty đã mua cổ phiếu đó để thưởng cho cán bộ công nhânviên.

- Trường hợp công ty sử dụng quỹ phúc lợi để mua, bán cổphiếu (cán bộ công nhân viên không có quyền sở hữu cổ phiếu) và thưởng tiền chocán bộ công nhân viên thì thu nhập tính thuế được tính theo số tiền thực nhậncủa các cá nhân tại thời điểm được chia.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải