BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8353/TCHQ-QLRR
V/v hướng dẫn Quyết định 464/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tng cục Hi quan nhận được phản ánh của một sCục Hải quan các tnh, thành phố về việc trin khai, thực hiện Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chínhvề quy đnh quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hảiquan; trong khi chờ ban hành văn bản hướng dẫn, thực hiện áp dụng thống nhấtQuyết định 464/QĐ-BTC Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Thực hiện theo các nội dung đã đượcquy định cụ thể tại Quyết định 464/QĐ-BTC , các trường hợptại Quyết đnh 464/QĐ-BTC phân cấp cho Tổng cục Hải quanhướng dẫn thì thực hiện theo Quyết định 2345/QĐ-TCHQ ngày 07/08/2014 ban hànhquy định hoạt động thu thập, xử lý thông tin quản lý rủiro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,quá cảnh.

2. Về thẩm quyền thiết lập, cập nhậtáp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn cấp Cục Hải quan được thực hiện theo điểm b khoản 6 Điều 50 Quyết định 464/QĐ-BTC, cụ thể:“Cụctrưởng, Phó cục trưởng (được Cục trưởng ủy quyền) phê duyệt việc thiết lập, cập nhật, áp dụng chỉ số tiêu chí lựachọn tại điểm b.1 khoản 5 Điều này và các trường hợpkhác theo phân cấp, hưng dẫn của Tổng cục Hải quantrong từng thời kỳ”.

Hiện nay, ngoài việc phân cấp thiết lập,cập nhật áp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn theo điểm b.1 khoản 5 Điều 50 Quyết định số 464/QĐ-BTC(Chỉ stiêu chí phân tích), Cục Hải quan có trách nhiệmthiết lập, cập nhật áp dụng chỉ số tiêu chí lựa chọn đối với các trường hợptheo nội dung Công văn số 12485/BTC-TCHQ ngày 18/09/2013;Công văn s 10024/BTC-TCHQ ngày 22/07/2014 của Bộ Tàichính và Công văn hướng dẫn số 9628/TCHQ-QLRR ngày 01/8/2015 của Tổng cục Hảiquan (Chỉ số tiêu chí qun lý).

Phó cục trưởng được Cục trưởng phâncông bằng văn bản phụ trách lĩnh vực nghiệp vụ quản lý rủi ro có thm quyền phê duyệt việc thiết lập, cập nhật, áp dụng chỉ số tiêu chí lựachọn cấp Cục.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Lưu: VT, QLRR - Phương (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình