BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8353/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế ắc quy NK

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Báo Điện tử VOV - Đài Tiếng nóiViệt Nam.
(Đ/c: 45 Bà Triệu, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 48/TNVN-VOVonlinengày 30/5/2014 của Báo Điện tử VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh về gianlận thương mại mặt hàng ắc quy nhập khẩu, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-TT ngày 16/3/2007 của ChínhPhủ; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và Thông tư số 29/2014/TT-BTCngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan có nghĩa vụ kê khaiđầy đủ, chính xác các chi phí liên quan đến việc mua bán hàng hóa, tự xác địnhtrị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tự chịu trách nhiệm trướcpháp luật về nội dung đã khai báo và kết quả tự xác định trị giá tính thuế;

Về vấn đề quản lý giá tính thuế mặt hàng ắc quy nhập khẩu,tại Quyết định số 1114/QĐ-TCHQ ngày 10/4/2014 của Tổng cục Hải quan đã đưa mặthàng ắc quy vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá. Đồng thời, đểtăng cường công tác quản lý giá tính thuế, khắc phục tình trạng khai báo trịgiá tính thuế không đúng giá thực tế phải thanh toán, Tổng cục Hải quan đã:

- Tiếp tục có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố: Tổ chức kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu mặt hàng ắc quy các loại(mã 8507), đặc biệt lưu ý mặt hàng ắc quy hiệu Atlas và Rocket, xuất xứ HànQuốc tại địa phương để thu thập thông tin, xác định dấu hiệu nghi vấn, tham vấnvà kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định.

- Trên cơ sở thu thập thông tin về mặt hàng ắc quy nhập khẩucác loại (mã 8507) Tổng cục Hải quan đã ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩurủi ro về trị giá kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2014 và mức giátham chiếu kèm theo. Đây là cơ sở để cơ quan hải quan tổ chức kiểm tra, xácđịnh dấu hiệu nghi vấn và xác định trị giá tính thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan xin trao đổi để Báo Điện tử VOV - ĐàiTiếng nói Việt Nam nắm được./.

Trân trọng!


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-Bình (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái