VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8353/VPCP-KSTT
V/v trách nhiệm và tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủtại Phiếu trình số 10114/PTr-KSTT ngày 17 tháng 10 năm 2012 về trách nhiệm vàtiến độ thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủtục hành chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phốihợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ xây dựng và trình Chính phủ Nghị địnhsửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08tháng 6 năm 2010, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008, Nghịđịnh số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ và các Nghị địnhkhác có liên quan theo trình tự, thủ tục rút gọn để thực hiện chỉ đạo của Thủtướng nêu tại Công văn số 7946/VPCP-KSTT ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Vănphòng Chính phủ. Thời gian trình Chính phủ trong quý I năm 2013.

2. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợpvới Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong quý I năm 2013 trình Chính phủ Nghịquyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011theo hướng giao Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ sau: Triển khainội dung cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và hướng dẫn thực hiện phươngpháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính; việc hợp tác với các tổ chứcquốc tế trong việc cải cách quy định hành chính; Đề án xây dựng công cụ đánhgiá tác động thủ tục hành chính và phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tụchành chính. Trong thời gian chờ sửa đổi Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Bộ Tư pháp chủđộng chủ trì triển khai các nhiệm vụ trên để bảo đảm tiếp nối công việc, tránhgián đoạn.

3. Giao Bộ Tư pháp thực hiện cácnhiệm vụ sau:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòngChính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an xây dựng và trình Thủ tướngChính phủ ban hành Quyết định về Quy chế cập nhật, quản lý, duy trì khai thácCơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong Quý II năm 2013; nâng cấp Cơsở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm kiếm,tra cứu thông tin về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.

- Chủ trì xây dựng và ban hànhthông tư hướng dẫn về cách thức đánh giá tác động, rà soát và tính toán chi phítuân thủ thủ tục hành chính trong quý IV năm 2013.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính xây dựng và ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết về đốitượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng và định mức tiền thưởng trong việcthực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghịcủa cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP trong quý III năm 2013.

- Hướng dẫn Bộ, ngành, địa phươngthống nhất về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉtiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại các cấp chính quyền.Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cảicách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

- Đăng tải kịp thời trên trang tinđiện tử của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử Chínhphủ thông tin về những bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt hoặc không tốt côngtác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- các bộ: TC, TT&TT; CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCV, TCCB, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT(3). HH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ