VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8354/VPCP-KTN
V/v: chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án khu đô thị INDECO Phủ Diễn

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị củaỦy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 5161/UBND-ĐT ngày 23 tháng 8 năm2010), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4256/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20 tháng 10 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(công văn số 3612/BNN-KH ngày 04 tháng 10 năm 2010) về việc chuyển mục đích sửdụng đất thực hiện Dự án khu đô thị INDECO Phủ Diễn, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

Việc chuyển mụcđích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án khu đô thị INDECO Phủ Diễn sẽđược xem xét, quyết định sau khi quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốcđến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quanbiết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý