BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8359/BGTVT-VT
V/v: Triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Sở GTVT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp Hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày08/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khókhăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; theo đề nghị của CụcĐăng kiểm Việt Nam tại công văn số 2654/ĐKVN-VAR ngày 08/7/2014, Bộ Giao thôngvận tải có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải đồng ý các đềxuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam về điều kiện lưu hành của các phương tiện cơ giớiđường bộ và cho phép thực hiện, cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh tăng Khốilượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Authorized total mass) lên 33.000kg đối với 3465 sơ mi rơ moóc 02 trục chở công-ten-nơ mà Khối lượng toàn bộthiết kế không nhỏ hơn 33.000 kg và lên 38.000 kg đối với 3640 sơ mi rơmoóc 03 trục chở công-ten-nơ mà Khối lượng toàn bộ thiết kế không nhỏhơn 38.000 kg.

b) Điều chỉnh thay đổivị trí chốt kéo và vị trí cụm trục của sơ mi rơ moóc (đến trước ngày 31/12/2014)đối với các đối tượng quy định tại điểm a nêu trên để đảm bảo sơ mi rơ moóckhông còn vi phạm tải trọng trục khi lưu hành sau khi được điều chỉnh giá trị Khốilượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông. Đối với các sơ mi rơ moóc khôngthực hiện thay đổi vị trí chốt kéo và vị trí cụm trục thì sau ngày 31/12/2014sẽ chỉ cấp Giấy chứng nhận kiểm định theo các giá trị trước khi được điều chỉnhtheo quy định tại điểm a nêu trên. Để thực hiện thay đổi vị trí chốt kéo và vịtrí cụm trục của sơ mi rơ moóc, các doanh nghiệp, chủ xe tham khảo các mẫu sơmi rơ moóc chở công-ten-nơ do Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố để thi công điềuchỉnh, thay đổi; sau khi thi công xong đưa sơ mi rơ moóc đến các đơn vị đăngkiểm để kiểm tra, nghiệm thu.

c) Ghi nhận và điềuchỉnh trong Hồ sơ phương tiện giá trị Khối lượng bản thân (Kerb mass) thựctế của: ô tô tải gia cường khung xe, thêm tôn sàn, thành thùng; sơ mi rơ moóc khungxương chở công-ten-nơ đã trải tôn sàn; trên cơ sở đó điều chỉnh giảm tương ứnggiá trị Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông của xecơ giới để được kiểm định.

d) Đối với ô tô tải có cần cẩu:

- Trường hợp Khối lượng bản thânthực tế lớn hơn Khối lượng bản thân trong tài liệu kỹ thuật không quá50% Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông thì thực hiệnnhư điểm c nêu trên.

- Trường hợp Khốilượng bản thân thực tế lớn hơn Khối lượng bản thân trong tài liệu kỹthuật quá 50% Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông phảithực hiện cải tạo theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày31/07/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT để ghi nhận giá trị thông số kỹ thuật mới.

đ) Đối với ô tô xi téc được nhập khẩu,sản xuất lắp ráp, cải tạo trước ngày 01/10/2012 có thể tích xi téc không phùhợp quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT ngày 09/08/2012 của Bộ trưởng BộGTVT và cóKhối lượng hàng chuyên chở thực tế (căn cứ theo thể tích thựctế của xi téc và tỷ trọng hàng chuyên chở) lớn hơn không quá 20% so với Khốilượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông theo tài liệu kỹ thuật đượctiếp tục thực hiện kiểm định để cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuậtvà bảo vệ môi trường. Trên Giấy chứng nhận kiểm định có ghi chú: Khi thamgia giao thông phải xin phép cơ quan quản lý đường bộ cấp giấy phép lưuhành đặc biệt; Tem kiểm định có đóng vạch màu đỏ.

e) Cho phép ô tô tảitự đổ, ô tô xi téc nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, cải tạo trước ngày 01/10/2012có thùng hàng, xi téc không phù hợp quy định tại Thông tư 32/2012/TT-BGTVT vàcó nhu cầu tự nguyện cắt giảm thể tích thùng hàng, xi téc được miễn thủ tụcthiết kế, thẩm định thiết kế khi thực hiện cải tạo theo quy định tại Thông tưsố 29/2012/TT-BGTVT

2. Yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩntrương thực hiện:

2.1. Công bố trên trang tin điện tử củaBộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Báo Giao thông đồng thời gửiđến các Sở Giao thông vận tải:

a) Danh sách 7105 sơ mi rơ moóc chở công-ten-nơ(3465 sơ mi rơ moóc 02 trục và 3640 sơ mi rơ moóc 03 trục) được điều chỉnh tăngKhối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông đã được Bộ GTVT cho phéptại điểm a mục 1 của văn bản này;

b) Danh sách toàn bộ ô tô tải tự đổ, ôtô xi téc được nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, cải tạo trước ngày 01/10/2012 có thùnghàng, xi téc không phù hợp quy định tại Thông tư 32/2012/TT-BGTVT ;

c) Một số mẫu sơ mi rơ moóc thỏa mãn chởcông-ten-nơ để chủ phương tiện lựa chọn áp dụng khi thực hiện điều chỉnh theoquy định tại điểm b mục 1 của văn bản này.

2.2. Chủ trì phối hợp với Sở GTVT tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn các doanhnghiệp, chủ xe, lái xe và các đơn vị đăng kiểm triển khai thực hiện. Hỗ trợdoanh nghiệp, chủ xe về phương án thi công điều chỉnh thay đổi vị trí chốt kéovà vị trí cụm trục cho sơ mi rơ moóc chở công-ten-nơ tại điểm b mục 1.

2.3. Xây dựng Thông tư quy định về cảitạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thay thế Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT với mục tiêu siết chặt công tác cải tạo xe cơ giới.

3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Quản lý đườngbộ, các Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho ô tô tại điểmđ mục 1 của văn bản này căn cứ trên cơ sở Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹthuật và bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm các quy định và chú trọng thựchiện cải cách hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệpvà nhân dân (nếu có yêu cầu cung cấp dịch vụ) trong thực hiện cấp giấy phép lưuhành. Đối với ô tô xi téc chở nhiên liệu lỏng và hóa chất đang hoạt động theotuyến đường vận chuyển ổn định, thực hiện cấp Giấy phép lưu hành đặc biệt cóthời hạn 90 (chín mươi) ngày.

4. Sở GTVT tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm trên địabàn; tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ xe, lái xe trên địa bàn địaphương mình nghiêm túc thực hiện các yêu cầu nêu trên; đồng thời thực hiện cấpGiấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xevận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoạt động trên mạng lưới đường bộ trongphạm vi địa phương quản lý theo đúng quy định.

5. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Chỉ đạo các hiệp hội thành viên, chi hộitrực thuộc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và vận động các doanh nghiệp, chủxe, lái xe (bao gồm cả doanh nghiệp, chủ xe, lái xe không là hội viên) triển khai,thực hiện các yêu cầu nêu trên.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ ViệtNam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Sở GTVT tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH;
- Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt;
- Thanh tra Bộ;
- Các Vụ: PC, KHCN, ATGT, KCHT;
- Báo Giao thông, Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, V.Tải (Phong 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ