BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 835 TCT/DNK
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Thời báo Tàichính Việt Nam

Trả lời Công văn số 230/TBTC ngày 15/3/2005của Thời báo Tài chính Việt Nam về việc chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế cóý kiến trả lời như sau:

Tại Điểm 6, Thông tư số 84/2004/TT-BTCngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định: Đối với cơ sở sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ, hải sản có tổ chức sản xuất khépkín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung có sử dụng sản phẩm ở cáckhâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản làmnguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồmsản phẩm nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã quachế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) được kê khai, khấu trừ thuế GTGT củahàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu:đầu tư XDCB, sản xuất, chế biến; trường hợp cơ sở có bán hàng hoá là sản phẩmnông, lâm, thuỷ hải sản chưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào được tínhkhấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổngdoanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra.

- Tại Điểm 1(c), Mục III, Phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, quy định: Thuế GTGT đầuvào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinhdoanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Theo các quy định trên:

- Trường hợp Công ty cổ phần nuôitrồng và chế biến thuỷ hải sản có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quảsản xuất kinh doanh tập trung có sử dụng sản phẩm tôm, cá... để xuất khẩu hoặcchế biến thành sản phẩm chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Nếu Công ty chỉ thực hiện nuôi trồngthuỷ sản, sau đó Công ty bán cho Công ty chế biến thuỷ sản xuất khẩu tổng hợpSóc Trăng để chế biến và xuất khẩu thì sản phẩm tôm sú, cá... chưa chế biếnthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, toàn bộ thuế GTGT đầu vào của nguyênliệu, vật tư... không được khấu trừ.

- Trường hợp sản phẩm nuôi trồng Côngty vừa trực tiếp xuất khẩu hoặc chế biến thành sản phẩm chịu thuế GTGT, vừa báncho doanh ngh iệp khác để xuất khẩu hoặc chế biến tiếp thành sản phẩm chịu thuếGTGT thì Công ty chỉ được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT tương ứng với doanh thuxuất khẩu hoặc doanh thu hàng chịu thuế GTGT theo quy định tại Điểm 1 (c), MụcIII, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003.

Việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếucó) Công ty tự tính toán và kê khai với cơ quan Thuế, nếu kê khai không đúng sốthuế được khấu trừ làm giảm số thuế GTGT phải nộp, Công ty sẽ bị xử phạt hànhchính tuỳ theo hành vi và mức độ vi phạm.

Tổng cục Thuế trả lời để Thời báo Tàichính trả lời bạn đọc./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến