CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 836/CP-QHQT
V/v Thoả thuận bổ sung cho dự án “Đào tạo tiền Du học Ôxtrâylia (ADS-PRE)”

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 4782/QHQT ngày 11 tháng 6 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký với đại diện phía Ôxtrâylia Thoả thuận bổ sung tiếp nhận dự án “ Đào tạo tiền du học Ôxtrâylia (ADS-PRE)” như nội dung trình tại công văn nói trên.

- Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG




Phạm Gia Khiêm