BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 836/TCT-PCCS
V/v Kê khai nộp thuế GTGT của cơ sở hạch toán phụ thuộc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời Công văn số 651/CT-THDT ngày 23/11/2006 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các cơ sở hạch toán phụ thuộc,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

“Các cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trụ sở cùng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi có trụ sở chính của đơn vị cấp trên như Công ty, Tổng công ty thì Công ty, Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung thay cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc".

ViệcCục Thuế tỉnh Vĩnh Long đề nghị cho phép các Chi cục Thuế được thu thuế GTGTtheo tỷ lệ 2% hoặc 3% đối với các cơ sở hạch toán phụ thuộc kinh doanh trên cùng địa bàn tỉnh (nhưng khác huyện) với nơi công ty, doanh nghiệp có trụ sở chính là không có cơ sở pháp lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương