BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 836/TCTS-NTTS
V/v kiểm tra chất lượng đàn tôm bố mẹ của các cơ sở sản xuất giống

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh ven biển

Hiện nay các địa phương đang bước vào thời vụ thảtôm giống. Tại vùng sản xuất giống, các cơ sở tôm giống đã và đang tiếp tụcnhập đàn tôm bố mẹ để sản xuất tôm giống đáp ứng đủ cho kế hoạch nuôi tôm nướclợ năm 2013 trên 650.000 ha.

Trong tháng 3/2013 Tổng cục Thủy sản đã tổ chứcgiám sát kiểm tra công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại một số tỉnh trọngđiểm nuôi tôm và vùng sản xuất giống miền Trung. Qua kiểm tra cho thấy hiện naycác địa phương đã tăng cường công tác quản lý nên sản xuất đạt được một số hiệuquả thiết thực. Tuy nhiên trong lĩnh vực sản xuất giống có một số cơ sở nhậptôm bố mẹ vừa để sản xuất giống vừa bán lại cho cơ sở khác nên trong công tácquản lý nhiều Chi cục Thủy sản, Chi cục Thú y không nắm được chính xác về sốlượng, chất lượng và nguồn gốc đàn tôm bố mẹ của các trại giống dẫn đến khôngquản lý được chất lượng tôm giống.

Để chấn chỉnh hoạt động sản xuất tôm giống, Tổng cụcThủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chứcnăng:

- Tiến hành kiểm tra đồng loạt ở tất cả các trạigiống từ ngày 15/4/2013 về chất lượng con giống, thống kê số lượng, nguồn gốc,thời gian nhập đàn tôm bố mẹ tôm sú và tôm thẻ chân trắng.

- Giám sát tình hình sử dụng đàn tôm bố mẹ theođúng thời hạn quy định.

- Định ký Báo cáo công tác quản lý và hoạt động sảnxuất tôm giống vào ngày 20 hàng tháng theo mẫu (phụ lục kèm theo).

Báo cáo gửi về Tổng cục Thủy sản (Vụ Nuôi trồngthủy sản - email: ntts@.mard.gov.vn) để tổng hợp, tham mưu quản lý chỉ đạo.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Vũ Văn Tám (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, NTTS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Điền

CHI CỤC………………………

BÁO CÁO THỐNG KÊSỐ LƯỢNG TÔM BỐ MẸ HIỆN CÓ CỦA CÁC TRẠI GIỐNG(Tính đến ngày…… tháng 4 năm 2013)

TT

Tên cơ sở sản xuất tôm giống

Số tôm sú mẹ hiện có

Sản lượng giống tháng ……
(tr)

Số tôm thẻ chân trắng bố mẹ hiện có

Sản lượng giống tháng ……
(tr)

Đt nhập (ngày/ tháng)

Slượng (con cái)

Nơi cung cấp

Giy kiểm dịch s:

Dự kiến ngày thải loại

Đt nhập (ngày/ tháng)

Slượng (con cái)

Doanh nghiệp xuất khẩu

Giy kiểm dịch s:

Dự kiến ngày thải loại

1

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

...

Tng s

Tng s

-

2

1)

1)

2)

2)

3)

3)

4)

4)

5)

5)

...

Tổng s

Tng s

3

Người lập biu

Ngày tháng năm 2013
Chi cục trưởng