THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
Số: 836/TTg-KGVX
V/v: xã hội hóa đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thương Mại - Dịch vụ thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc xã hội hóa đầu tư Trung tâm Văn hóa - Thương mại - Dịch vụ thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 19/ĐHQG ngày 07 tháng 01 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh mời các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng, khai thác Trung tâm Văn hóa - Thương mại - Dịch vụ thuộc Khu Trung tâm dịch vụ công cộng 1, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các hạng mục khác có thể xã hội hóa trong các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
2. Về việc lựa chọn các nhà thầu đầu tư: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.
Về chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư và việc sử dụng đất: thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính,
Giáo dục và Đào tạo;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, KTTH, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4). 28
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Thiện Nhân