BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8368/TCHQ-GSQL
V/v thư xác nhận tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được thư điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Úc xác nhận về việc cấp C/O mới thay thế cho C/O cấp trước đó do không cấp đúng quyđịnh, cụ thể như sau:

Số TT

Số tham chiếu C/O cấp mới

Ngày cấp

Số tham chiếu C/O cấp bị lỗi

Ngày cấp

1

1503191381A

9/9/2015

1503191381

3/8/2015

2

1503191724A

9/9/2015

1503191724

12/8/2015

3

1503191308A

26/8/2015

1503191308

30/7/2015

Theo phản ánh của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Úc, các lô hàngliên quan làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tưgiacông thuộc Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

Đề nghị Cục Hải quan Tp Hải Phòng tiến hành kiểm trahồ sơ lô hàng cóliên quan và xửlý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

(Đính kèm 6 C/O mẫu AANZ do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Úcsao gửi)


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha