BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 837/BTC-CST
V/v các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dấu trên thị trường thế giới

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 397/VPCP-KTTH ngày 15/01/2009 của Văn phòngChính phủ về thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng, dầu;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăngdầu;

Sau khi có ý kiến tham gia của BộCông Thương, để chủ động trong công tác quản lý, điều hành chính sách thuế đốivới mặt hàng xăng, dầu Bộ Tài chính công bố các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưuđãi áp dụng đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi tương ứng với giá bán mặt hàng xăng, dầu trên thị trường thếgiới như sau:

STT

Giá platt’s dầu thô WTI

(USD/thùng)

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (%)

Xăng, dầu hỏa, nhiên liệu bay

Diezen, mazut

1

Từ 45 đến dưới 60

30

25

2

Từ 60 đến dưới 75

25

20

3

Từ 75 đến 95

20

15

Trong đó:

1. Mặt hàng xăng có mã số:2710.11.11.00; 2710.11.12.00; 2710.11.13.00; 2710.11.14.00; 2710.11.15.00;2710.11.16.00; 2710.11.30.00; 2710.11.40.00; 2710.11.50.00; 2710.11.60.00;2710.11.70.00 và 2710.11.90.00.

2. Dầu hỏa có mã số:2710.19.16.00.

3. Nhiên liệu bay có mã số:2710.11.20.00; 2710.19.13.00 và 2710.19.14.00;

4. Diezen có mã số:2710.19.71.00 và 2710.19.72.00.

5. Mazut có mã số: 2710.19.79.00.

6. Giá platt’s dầu thô WTI được sửdụng làm căn cứ xác định và ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi nêu trênlà giá trên thị trường Singapore của bình quân 30 ngày trước ngày điều chỉnh thuếsuất của các mặt hàng xăng, dầu liên quan.

7. Các mức thuế suất thuế nhập khẩuưu đãi quy định tại biểu nêu trên là một trong những căn cứ, cơ sở để Bộ Tàichính xem xét, ban hành các Thông tư hướng dẫn về mức thuế suất thuế nhập khẩuđối với mặt hàng xăng dầu cụ thể để áp dụng thực hiện cho từng thời kỳ và trongđiều kiện thị trường xăng, dầu trong và ngoài nước diễn biến bình thường. Cácmức thuế suất thuế nhập khẩu trên cũng là một trong những căn cứ để các doanhnghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kinhdoanh.

8. Trường hợp đặc biệt, giá thịtrường trong nước và thế giới đột biến hoặc biến động bất thường (giá platt’sdầu thô WTI dưới mức 45 USD/thùng hoặc cao hơn 95USD/thùng), các mức thuế nhậpkhẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu nêu trên được điều hành theo quyđịnh cụ thể của Bộ Tài chính. Trong mọi trường hợp mức thuế nhập khẩu ưu đãitối đa không vượt quá 40% (bốn mươi phần trăm).

9. Công văn này thay thế công vănsố 4927/BTC-CST ngày 03/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các mức thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng, dầu tương ứng với giá mặt hàng xăng, dầu trênthị trường thế giới.

Nơi nhận:- Như trên
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (Pxnk).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn