BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 837/BTĐKT-Vụ III
V/v giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trungương nhận được ý kiến phản ánh của một số địa phương về việc giải quyết chínhsách khen thưởng tổng kết kháng chiến còn tồn đọng cho các đối tượng có thànhtích trong hai cuộc kháng chiến đến nay chưa được xét khen thưởng.

Để giải quyết vấn đề này, Ban Thiđua - Khen thưởng Trung ương có ý kiến như sau:

Chính sách khen thưởng tổng kếtkháng chiến là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý “uống nướcnhớ nguồn” của dân tộc. Thời gian qua chính sách khen thưởng này đã được cácBộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và đã cơ bản hoàn thành; Chính phủđã tổng kết vào năm 2006. Tuy nhiên, do chính sách khen trước, thưởng sau; tìnhtrạng lưu trữ ở một số địa phương còn bất cập, lịch sử kháng chiến của các địaphương chưa được hoàn chỉnh nên đến nay vẫn còn đối tượng có thành tích trong 2cuộc kháng chiến chưa được xét khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trungương đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất làcác địa phương còn nhiều hồ sơ tồn đọng như: Thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh,Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, … quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát,thẩm định, phân loại lần cuối các trường hợp còn tồn đọng, tổng hợp nhữngtrường hợp có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đề nghị cấp có thẩm quyền xét khenthưởng theo quy định hiện hành.

Thời gian tập trung giải quyếttrong năm 2011.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- T. ban Ban TĐKTTW (để b/c);
- Lưu VT, Vụ III.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Vương Văn Đỉnh