CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 837/CP-QHQT
V/v phê duyệt Dự thảo Hiệp định Dự án “ Nâng cao năng lực của trường Đại học Thuỷ sản” do Nauy tài trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Thuỷ sản
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( công văn số 4936/QHQT ngày 16 tháng 6 năm 2003) về việc phê duyệt Dự thảo Hiệp định Dự án “Nâng cao năng lực của trường Đại học Thủy sản”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý với nội dung Dự thảo hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương Quốc Nauy về Dự án “ Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của trường Đại Học Thuỷ sản”.

- Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký chính thức Hiệp định này với đại diện Chính phủ Nauy.

- Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền theo quy định./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ
THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan