BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 837/TCHQ-GSQL
V/v Xác nhận thực xuất đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 104/HQTN-NV ngày 28/01/2010 của Cục Hải quan Tây Ninh báo cáo và xin ýkiến chỉ đạo về việc xác nhận thực xuất đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuếquan này sang khu phi thuế quan khác.

Trong khi chờ sửa đổi, bổ sungThông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính, để thống nhất vàgiải quyết kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan tạm thờihướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với hàng hóa đưa từ khu phithuế quan này sang khu phi thuế quan khác thì Hải quan quản lý khu phi thuếquan nơi nhập hàng xác nhận “hàng đã đưa vào khu phi thuế quan”; Hải quan quảnlý khu phi thuế quan nơi mở tờ khai ghi “giám sát hàng ra khỏi khu phi thuếquan”.

Tổng cục thông báo để Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường