BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 8372/TCHQ-GSQL
V/v sang tải, hạ tải hàng hóa TNTX tại đa điểm tập kết Mường Chà để tái xuất qua lối mở A Pa Chải

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi:y ban Nhân dân tỉnh ĐiệnBiên.

Trả lời công văn số 2944/UBND-CN ngày13/8/2015 củaUBND tỉnh Điện Biên đề nghị hướng dẫn việcsang tải hàng hóa tạm nhập tái xuất và bố trí lực lượng hải quan quản lý hànghóa tại địa điểm tập kết Mường Chà để tái xuất qua lối mở A Pa Chải, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Để triển khai kịp thời ý kiến chỉ đạocủa Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc thí điểm hoạt động xuất khẩu,nhập khẩu, tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở A Pa Chảitại công văn s 5954/VPCP-KTTH ngày 29/7/2015 của Vănphòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh Điện Biêncho thực hiện sang tải hàng hóa đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan tạikhu vực huyện Mường Chà để tái xuất qua lối mở A Pa Chải và đề nghị UBND tỉnhĐiện Biên một số nội dung:

1. Địa điểm tập kết, kiểm tra hànghóa dự kiến thành lập tại huyện Mường Chà và địa điểm tập kết tại Km 36+37 tỉnhlộ 4H2, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé: Do Công ty CP XNK Quảng Bình đầu tư khôngthuộc Khu kinh tế cửa khẩu, không nằm trong khu vực cửa khẩu thuộc địa bàn kiểmsoát của cơ quan Hải quan. Do đó, đề nghị UBND tỉnh ĐiệnBiên quy hoạch diện tích đất khu vực xây dựng địa điểm và chỉ đạo cơ quan chứcnăng của tỉnh hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng 02 địa điểm tập kết sang tải trênphải có tường rào bao quanh, có hệ thống điện chiếu sáng, nhà làm việc và cácđiều kiện kỹ thuật đảm bảo cho cơ quan hải quan kiểm tra, giám sát hàng hóa trong quá trình sang tải và hoàn thiện hồ sơ thành lậpđịa đim tập kết, kiểm tra hàng hóa ở biên giới theo quy địnhtại Điều 101 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của BộTài chính.

2. Công tác phối hợp quản lý hàng hóaxuất nhập khẩu: Việc sang tải hàng hóa tại khu vực Mường Chà để tái xuất qua Lốimở A Pa Chải có khoảng cách xa (gần 200 Km). Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế phối hợp các lực lượng trên địa bàn (gồm: Hải quan, Công an, Biên Phòng, Quản lý thị trường)trên địa bàn, quy định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý, giám sáthàng hóa trên đoạn đường từ khu vực Mường Chà đến lối mở A Pa Chải để tái xuấtđảm bảo chặt chẽ không để thẩm lậu vào nội địa.

3. Việc bố trí lực lượng Hải quan đểkiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất qua Lối Mở A Pa Chảivà tại địa điểm tập kết sang tải khu vực huyện Mường Chà:

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTgngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày11/5/2010 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2010 của Tổngcục Hải quan quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CụcHải quan tỉnh và Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh thành phố, Tổngcục Hải quan sẽ thành lập Đội nghiệp vụ Hải quan A Pa Chải và Tổ Giám sát hànghóa XNK Mường Chà thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang do Cục Hảiquan tỉnh Điện Biên quản lý.

4. Về nghiệp vụ quản lý hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu, tái xuất qua Lối mở A Pa Chải và kiểm tra giám sát việc sang tảitại địa điểm tập kết huyện Mường Chà của cơ quan hải quan:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang hướngdẫn Cục Hải quan tỉnh Điện Biên căn cứ thực tế tại địabàn, dự thảo xây dựng quy trình giám sát, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa từ khitiếp nhận hồ sơ hàng hóa để sang tải tại địa điểm Mường Chà đến khi thực xuấtqua Lối mở A Pa Chải.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để UBND tỉnhĐiện Biên biết, phối hợp chỉ đạo./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
-
Cục HQ tỉnh Điện Biên (để thực hiện);
-
Cục ĐTCBL - TCHQ (để thực hiện);
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh