BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8376 TC/CST
V/v hướng dẫn trích tiền phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Sở Tài chính - Vật các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Để triển khai thực thiện Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, hiện nay Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về biên lai tiền phạt và quản lý tiền nộp phạt vi phạm hành chính. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ chống kinh doanh trái pháp luật. Trong thời gian chờ các văn bản trên được ban hành, để không ảnh hưởng đến công tác xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là chống buôn lậu, chống kinh doanh trái pháp luật, Bộ Tài chính đã có các công văn số 2492 TC/CSTC ngày 19/3/2003 gửi Ban chỉ đạo 127/TW , đồng gửi Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc tiếp tục thực hiện công văn số 14353 TC/CSTC ngày 30/12/2002 về sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính với nội dung là cho phép tiếp tục áp dụng các quy định đã có từ trước khi Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 có hiệu lực thi hành về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực. Tuy nhiên, thời gian qua ở một số địa phương vẫn còn những vướng mắc về một số nội dung sử dụng tiền thu từ xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quản lý và sử dụng tiền thu từ xử lý các hành vi vi phạm hành chính, xử lý các vụ vi phạm buôn lậu, kinh doanh trái pháp luật hiện hành cho đến khi có quy định mới, cụ thể.

- Đối với các lĩnh vực chống buôn lậu: Thông tư số 09/1998/TT-BTC ngày 20/01/1998 hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu và Thông tư số 47/1998/TT-BTC ngày 9 tháng 4 năm 1998 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung nội dung điểm 3.a mục III của Thông tư số 09/1998/TT-BTC .

- Đối với lĩnh vực chống hàng giả: Thông tư số 93/2000/TT-BTC ngày 15/9/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí trong công tác chống hàng giả.

- Đối với lĩnh vực chống kinh doanh trái pháp luật, gian lận thương mại: Thông tư của Bộ Tài chính số 77 TC/KBNN ngày 28/9/1994 hướng dẫn mở tài khoản tạm giữ và việc trích lập, sử dụng quỹ chống các hành vi kinh doanh trái pháp luật.

- Đối với lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản: Thông tư liên tịch số 102/1999-TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 21/3/1999 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ chống chặt phá rừng và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

- Đối với lĩnh vực thuế: Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 45 TC/TCT ngày 1/8/1996 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, đề nghị báo cáo kịp thời bề Bộ Tài chính để xem xét, xử lý.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung