TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 838/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 18/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 1976/BNN-TCTS hướng dẫn đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra. Theo đó, việc đăngký hợp đồng xuất khẩu thực hiện bắt đầu từ thời điểm Thông tư của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫnthực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chếbiến và xuất khẩu sản phẩm cá tra có hiệu lực thi hành.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan sao gửi công vănsố 1976/BNN-TCTSngày 18/6/2014 dẫn trênđến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để biết và thực hiện, Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đềnghị phản ánh về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) đểđược kịp thời hướng dẫn./.

(Gửi kèm công văn số 1976/BNN-TCTS ngày 18/6/2014 củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Bộ NN&PTNT (để p/hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải