UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 838/SGDĐT-CTTT
V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường học trực thuộc Sở;
- Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Thực hiện Công văn số 850/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt xâm hại trẻ em, học sinh, sinh viên khi học tập trực tuyến và sử dụng môi trường mạng; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 05/3/2021 của UBND Thành phố về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 09/02/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ thành phố Hà Nội năm 2021; Công văn số 1572/CAHN-PA02 ngày 01/3/2021; Công văn số 781/UBND-KGVX ngày 18/3/2021 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh, an toàn trường học;

Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trường học trực thuộc Sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công tác phòng chống tai nạn thương tích

1.1. Rà soát hệ thống cây xanh trong nhà trường không để gây mất an toàn trong trường học. Trường hợp nếu phát hiện cây có nguy cơ gẫy, đổ nhưng chưa kịp xử lí nhà trường phải có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được xử lí trong thời gian sớm nhất.

1.2. Công tác phòng chống đuối nước

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con em mình, không để các em vui chơi, đi bơi, tắm ở những vùng sông, hồ, ao... đảm bảo an toàn cho học sinh.

Chỉ đạo giáo viên ở các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường, thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không được chơi, đùa gần sông, hồ, ao, ... nơi tiềm n nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng, đặc biệt khoảng thời gian từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian được nghỉ học, nghỉ hè.

Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền hướng dẫn các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tổ chức các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trong thời gian nghỉ hè.

2. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

Tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp số 505/QCPH /SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 giữa Sở GDĐT và Công an Thành phố về phối hợp bảo đảm an ninh trường học.

2.1. Công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT)

Nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh kiên quyết không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; yêu cầu học sinh cam kết nghiêm túc thực hiện việc điều khiển các phương tiện xe máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Đối với các trường có học sinh đưa đón bằng xe ô tô, các đơn vị chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật đvận hành an toàn; nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Giám sát phương tiện xe cơ giới ra vào trường học, đặc biệt vào các thời điểm có học sinh hoạt động và vui chơi trong khuôn viên nhà trường.

2.2. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra và tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhằm chủ động, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại thiếu sót về công tác PCCC tại các nhà trường, cơ sở giáo dục.

2.3. Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất của nhà trường như tường bao, móng, trần, tường nhà, bnước, cống rãnh, hệ thống lưới điện (aptomat, cắm điện, đường dây, công tắc...), hệ thống quạt, điều hòa, đèn chiếu sáng trong trường, trong đó đặc biệt chú ý đường dây tải điện trong các lớp học nhằm tránh trường hợp dùng quá tải dòng điện gây cháy, nổ mất an toàn cho giáo viên và học sinh.

2.4. Duy trì hoạt động có hiệu quả phòng tham vấn học đường. Thông báo đến cán bộ giáo viên và hướng dẫn học sinh sử dụng, khai thác hiệu quả kho dữ liệu, học liệu số, nền tảng số và các video clip hỗ trợ tâm lý, kỹ năng học tập, sử dụng mạng xã hội an toàn .. .do Bộ GDĐT và các đơn vị xây dựng tải theo địa chỉ (Tài liệu hỗ trợ tâm lý học sinh, sinh viên).

2.5. Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành về tín ngưỡng, tôn giáo đến cán bộ giáo viên, nhân viên. Có biện pháp nắm bắt tâm tư, tư tưởng chính trị trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đcó biện pháp phối hợp giải quyết.

2.6. Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, cung cấp thông tin về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 - trực 24/24.

>> Xem thêm:  Quy định mới về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

2.7. Tăng cường công tác bảo vệ, kiểm soát chặt chkhách đến liên hệ công tác, người lvào trường học.

3. Công tác y tế trường học

3.1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tuy đã được kiểm soát nhưng vn còn diễn biến phức tạp, tiềm n nguy cơ bùng phát trlại vì vậy các trường cần tiếp tục tuyên truyn đến học sinh, giáo viên bng nhiều hình thức khác nhau các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo mùa dịch st xuất huyết, dich sởi, cúm, tay chân miệng, đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng, chng dịch Covid-19. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.

3.2. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, nước sạch, an toàn thực phẩm đặc biệt tại các trường học tổ chức bán trú kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp không để xảy ra sự cố an toàn thực phẩm trong nhà trường

4. Công tác ngoại khóa

4.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hot đng giáo dục truyền thống, chăm sóc các công trình ghi công liệt s trên địa bàn Thành phố và phong trào “Đn ơn, đáp nghĩa”.

4.2. Khi la chn địa đim tổ chức các hoạt đng giáo dục truyền thống, tham quan, học tập ngoi khóa cho cán bgiáo viên, nhân viên và học sinh trên đa bàn Thđô hoặc các tnh lân cn phải phù hợp với la tuổi. Việc tổ chức phải được thống nhất và đng thun của phhuynh học sinh, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đm trật tATGT, bố trí cán bộ giáo viên, phụ huynh cùng tham gia và qun lý học sinh bo đảm tuyệt đối an toàn khi tổ chức.

Sở GDĐT đ nghcác đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung trên, báo cáo kịp thời, chính xác những vụ việc (nếu có) về Sở GDĐT qua đa ch Email: [email protected]/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- B
GDĐT;
- UBND Th
ành phố;
- Ban Tuy
ên giáo Thành ủy;
-
ng an Thành ph;
- Ban Giám đ
c Sở:
- Các ph
òng thuộc Sở;- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Xuân Tiến

 

>> Xem thêm:  Chi phí Công ty tài trợ cho trường học có được coi là chi phí hợp lý hay không ?