BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 838/TCHQ-TXNK
V/v hoàn tiền chậm nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánhvướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc hoàn tiềnphạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sảnxuất xuất khẩu theo công văn số 10268/BTC-TCHQ ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính.Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn xử lý, Tổng cục Hải quanyêu cầu các đơn vị báo cáo các nội dung theo bảng dưới đây như sau:

STT

Việc thực hiện hoàn tiền phạt chậm nộp thuế GTGT từ trước đến nay (theo công văn số 10268/BTC-TCHQ ) thực hiện như thế nào?

Vướng mắc trong thực hiện

Đề xuất xử lý

Các DN thực tế đã được hoàn

Tên DN, mã số thuế

Số tiền hoàn

Căn cứ hoàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

Tổng số

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Hải quantrước ngày 26/1/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường