TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 838/TCT-PCCS
V/v: Ngành nghề ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty Thái Bình Dương
Ấp 1b Xã An Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 01/2006/CV-TBD ngày 13/2/2006 của Công ty Thái Bình Dương hỏi về việc xác định ngành nghề để được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1.1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư”.

- Tại công văn số 2911 TC/TCT ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: “Căn cứ nguyên tắc phân ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 143 TCKT/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê về việc ban hành hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân căn cứ quy trình sản xuất và các quy định về chế độ hạch toán kinh doanh, quản lý chi phí và giá thành, thực thể sản phẩm xây dựng, thì hoạt động xây dựng là hoạt động sản xuất vật chất. Cho nên, cơ sở xây dựng được hưởng các ưu đãi về thuế như các doanh nghiệp sản xuất theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu tư trong nước”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư, doanh nghiệp xây dựng mới thành lập từ dự án đầu tư có chức năng nhận thầu thi công và trực tiếp xây dựng các công trình xây dựng cơ bản không đáp ứng các điều kiện ngành nghề, địa bàn khuyến khích đầu tư và điều kiện lao động thì được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo. Các doanh nghiệp này sẽ không được hưởng mức ưu đãi thuế suất thuế TNDN.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Chi cục thuế Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương