BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8385/TCHQ-QLRR
V/v xử lý vướng mắc tại công văn số 2099/HQBRVT-QLRR ngày 27/6/2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2099/HQBRVT-QLRR ngày 27/6/2014 của CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn các vướng mắc trong xử lýchuyển luồng tờ khai trên Hệ thống VNACCS/VCIS và vướng mắc về quy định"dừng thông quan đột xuất/can thiệp đột xuất", Tổng cục Hải quanhướng dẫn như sau:

1. Các vướng mắc nêu tại công văn số 1427/HQBRVT-QLRR ngày14/5/2014 được hướng dẫn cụ thể tại Điểm2, Mục 17, Phụ lục 2 Công văn số 7211/BC-TCHQ ngày 16/6/2014.

2. Về xử lý vướng mắc khi áp dụng nghiệp vụ "dừng thôngquan đột xuất/can thiệp đột xuất" (theo công văn số 1496/HQBRVT-QLRR ngày16/5/2014):

Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, tổng hợp, xử lý để hướngdẫn thống nhất các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc áp dụng nghiệp vụ"dừng thông quan đột xuất/ can thiệp đột xuất" được quy định tại 02văn bản: Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính về việc banhành quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đốivới hànghóaxuất khẩu, nhập khẩu, quácảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủtục hải quan điện tử đối với hànghóaxuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướngmắc, đề nghị báo cáo kịp thời về Tổng cụcHải quan (qua Ban Quản lý rủi ro hải quan) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Đ/c Trưởng Ban (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan