BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc theo dõi trừ lùi hàng hóa NK miễn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.
Trả lời công vănsố 1057/HQHT-NV ngày 27/6/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề nghị giải quyết vướng mắc theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo TSCĐ cho dự án đầu tư:
Căn cứ Điều 11, Điều 12 và Điều 101 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì người nộp thuế tự xác định nhu cầu sử dụng và xây dựng Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, chịu trách nhiệm về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng nhập khẩu tại Danh mục miễn thuế. Danh mục hàng hóa phải phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án, luận chứng kinh tế kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư và phiếu theo dõi trừ lùi được xây dựng một lần cho dự án, hoặc xây dựng từng giai đoạn thực hiện dự án, từng hạng mục công trình của dự án hoặc tổ hợp, dây chuyền. Do đó, trường hợp Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đăng ký Danh mục hàng hóa là các tổ hợp, dây chuyền thiết bị, máy móc mà phù hợp với các ngành nghề, lĩnh vựcđầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án, luận chứng kinh tế kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Danh mục miễn thuế theo quy định.
2. Về việc theo dõi trừ lùi hàng hóa đăng kýDanh mục miễn thuế nhập khẩu: Ngày 19/5/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 6498/BTC-TCHQ (điểm 3 côngvăn), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ hướng dẫn tại công văn nêu trên để thực hiện.
3. Về thủ tục nhập khẩu hàng hóa là các chi tiết, linh kiện, chi tiết, bộ phận rời của máy móc hoặc tổ hợp, dây chuyền của Công ty khi đăng ký Danh mục:
Nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại gạch đầu dòng thứ 3 tại công văn số 1057/HQHT-NV nêu trên.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án ? Cách xử lý tranh chấp đất đai trong gia đình ?

>> Xem thêm:  Tư vấn về trình tự khởi kiện tranh chấp đất đai ? Xã, phường có quyền giải quyết tranh chấp đất đai ?