BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 838 TCT/DNK
V/v: Chính sách thuế đối với HTX dịch vụ điện nông thôn

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnhThái Nguyên

Trả lời Công văn số 442/CV-CT ngày9/8/2004 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên v/v chính sách thuế GTGT đối với HTXdịch vụ điện ở nông thôn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về thuế GTGT:

- Theo quy định tại điểm 2, Mục I,Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì hoạt độngdịch vụ bán lẻ điện nông thôn của các tổ chức, cá nhân nhận bán lẻ điện nôngthôn thuộc đối tượng nộp thuế GTGT.

- Tại điểm 2 Công văn số 3298 TC/TCTngày 5/7/1999 của Bộ Tài chính v/v thuế GTGT đối với điện bán cho các hộ tiêudùng ở nông thôn, quy định: Ban quản lý điện nông thôn trực tiếp bán điện tiêudùng cho các hộ nông dân không phải nộp thuế GTGT, đối với sản lượng điện bánphục vụ cho các mục đích khác như: sản xuất, xay sát, chế biến lương thực, kinhdoanh dịch vụ... thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Theo các quy định trên:

- Trường hợp Hợp tác xã dịch vụ điện -cung cấp điện nông thôn mua điện từ hệ thống điện quốc gia để bán trực tiếp đếncác hộ nông thôn dùng cho sinh hoạt theo mức giá nhà nước quy định thì khôngphải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Trường hợp HTX dịch vụ điện - cungcấp điện nông thôn bán điện phục vụ các mục đích khác như sản xuất, chế biến,xay sát, chế biến lương thực, kinh doanh... phải kê khai, nộp thuế GTGT theoquy định của Luật thuế GTGT.

2- Sử dụng hoá đơn: Căn cứ quy định tạiđiều 9 Luật thuế GTGT thì HTX thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo ph ương phápkhấu trừ, vì vậy, theo quy định của Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì HTX dịch vụđiện sử dụng hoá đơn GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhThái Nguyên biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến