CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 839/CP-QHQT
V/v dự án “ Học bổng phát triển nguồn nhân lực” do CP Nhật Bản viện trợ KHL

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( công văn số 3379 BKH/KTĐN ngày 05 tháng 6 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện “Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

- Đồng ý nội dung dự thảo Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 74 Triệu Yên của Chính phủ Nhật Bản cho các hoạt động ban đầu của dự án này.

- Đồng ý lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ ký Công hàm trao đổi nói trên với đại diện Chính phủ Nhật Bản, Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm