TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 839/GSQL-TH
V/v nộp và xuất trình các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Quốc tế.
(Đ/c: số 45 Chu Văn An, phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 10/CV-QT ngày 10/6/2014 của Công ty Cổ phần XNKQuốc tế về việc nộp các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuấtkhẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về việc nộp hợp đồng thương mại (hợpđồng mua bán):

Căn cứ Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chínhthì khi làm thủ tục hải quan đối với hànghóaxuất khẩu, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hảiquan các chứng từ sau: Hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng ủy thác xuất khẩu(nếu xuất khẩu ủy thác) đối với hàng hóa xuấtkhẩu có thuế xuất khẩu, hàng xuất khẩu có yêu cầu hoàn thuế, không thu thuế,hàng hóa có quy định về thời điểm liên quan đến hợp đồng xuất khẩu: 01 bảnchụp.

2. Về việc xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp vànhà sản xuất hoặc đại lý phân phối, hóa đơn mua hàng:

Căn cứ điểm 2.1 mục 2 Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 và điểmb mục 2 Công văn số 17804/BTC-TCHQ ngày 23/12/2013 của Bộ Tài chính về tăngcường công tác quản lý thu thuế hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóaxuất khẩu qua biên giới, theo đó đối với mặt hàng phân bón xuất khẩu yêu cầudoanh nghiệp xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp và nhà sảnxuất hoặc đại lý phân phối, hóa đơn mua hàng (thay vì yêu cầu doanh nghiệp phảixuất trình chứng nhận của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối). Trường hợp củaCông ty trình bày chỉ xuất khẩu nông, lâm sản khôngxuất khẩu phân bón thì không thuộc điều chỉnh của quy định trên.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công tyCổ phần XNK Quốc tế biết, liên hệ với các Chi cục Hải quan cửa khẩu thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư Pháp (để báo cáo);
- PTCTr Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Cục HQ tỉnh Quảng Ninh (để thực hiện);
- Lưu VT, TH (3b)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga