TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 839/TCT-PCCS
V/v: Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 422/ CT-TTHT ngày 13/1/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại trong giai đoạn chưa có doanh thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 04 (tài sản cố định vô hình) quy định: “Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế tương lai cho doanh nghiệp gồm chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên và chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí kinh doanh trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời hạn tối đa không quá 3 năm”. Như vậy nếu có phát sinh về chi phí quảng cáo trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập được tính vào chi phí kinh doanh hoặc được phân bổ dần vào chi phí SXKD trong thời hạn tối đa không quá 3 năm.

- Tại điểm 11 mục II phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế: “Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi oa hồng mô giới, chi phí hội nghị và các khoản chi phí khác theo số thực chi nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý từ khoản 1 đến khoản 10 của mục này. Đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp chi phí hợp lý để xác định mức khống chế bao gồm giá vốn của hàng hóa bán ra”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH Việt Nam Land SSG trong các năm 2005, 2006 có phát sinh chi phí quảng cáo, tiếp thị để chuẩn bị cho việc bán các căn hộ thì các khoản chi phí này được hạch toán vào chi phí hợp lý theo số thực chi nhưng tối đa không được vượt quá mức khống chế theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương