BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số : 8391/BGTVT-QLXD
V/v Chấp thuận phạm vi GPMB công trường phục vụ thi công thuộc Dự án xây dựng cầu Nhật Tân & đường hai đầu cầu.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 85

Bộ Giao thông vận tải nhận được Tờ trình số 1289/BQL-DANTngày 02/10/2008 của Ban QLDA85 về việc xin phê duyệt Hồ sơ phạm vi GPMB bãi thicông - Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, thuộc địa phận Thànhphố Hà Nội.

Trên cơ sở Thông báo số 36/TB-BGTVT-UBND ngày 15/9/2008 củaBộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội, Văn bản số 2982/UBND-GT ngày11/11/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc Chuẩn bị mặt bằng công trường phụcvụ thi công Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu. Bộ GTVT có ý kiếnnhư sau :

1. Chấp thuận đề xuất của Ban QLDA85 về phạm vi Giải phóngmặt bằng công trường phục vụ thi công thuộc Dự án xây dựng cầu Nhật Tân vàđường hai đầu cầu với các nội dung sau :

a) Phạm vi cắm cọc GPMB: Phạm vi cắm cọc GPMB công trườngphục vụ thi công được bố trí dọc cầu, sát phía ngoài phạm vi GPMB vĩnh viễn củaDự án trên các bãi của hai bờ sông và bãi giữa sông với tổng diện tích là189.875 m2.

b) Quy cách cắm cọc GPMB:

Các cọc GPMB được cắm với khoảng cách trung bình 50m/cọc đốivới đoạn thẳng; từ 15÷25m/cọc đối với các đoạn cong.

(Chi tiết theo Hồ sơ phạm vi GPMB công trường phục vụ thicông do Ban QLDA 85 trình tại Tờ trình số 1289/BQL-DANT ngày 02/10/2008).

2. Ban QLDA85 hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho Ban QLDAhạ tầng Tả Ngạn thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các Vụ KHĐT; TC;
- Ban QLDA HT Tả Ngạn;
- Lưu: VT, QLXD (03);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường