BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 84/BXD-KTXD
V/v: giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Qung Bình

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 790/SXD-KTXD ngày30/6/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình về giá ca máy và thiết bị thi côngxây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bịthi công xây dựng công trình thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và giao SởXây dựng chủ trì phối hợp với các Sở có liên quan căn cứ hướng dẫn tại Thông tưsố 06/2010/TT-BXD và tình hình cụ thể của địa phương tính toán và công bố giáca máy phổ biến làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình. Vì vậy Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình căn cứ hướng dẫn tại Thôngtư số 06/2010/TT-BXD và tình hình cụ thể của địa phương tính toán và công bốgiá ca máy phổ biến làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình. Tuy nhiên giá ca máy để xác định hệ thống giá xây dựngcông trình của địa phương phải phù hợp với hệ thống định mức được Nhà nước côngbố. Trường hợp sử dụng công nghệ mới, thiết bị mới khác với định mức dự toánxây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố thì phải xây dựng định mức mới theoquy định của Nhà nước để áp dụng cho phù hợp. Việc thanh toán hợp đồng xây dựngthực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liênquan.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
- Ntrên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh