BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư & Kinh doanh xây dựng 959;
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp & SXCN – Xí nghiệp Xây lắp và Thi công cơ giới.

Bộ Xây dựngđã nhận được công văn số 02/TCKH ngày 18/5/2011 của Công ty Cổ phần tư vấn đầutư & Kinh doanh xây dựng 959 và công văn số 83/CV-TCCG ngày 19/5/2011 củaChi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp & SXCN – Xí nghiệp Xây lắp và Thi công cơgiới về vướng mắc trong thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xâydựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá vàhợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựngáp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giáhợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, được điều chỉnhdo giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư vàNhà thầu.

Trường hợpcủa hợp đồng gói thầu số 6, số 10 dự án Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm sảnxuất tôm sú bố mẹ sạch bệnh tại Ninh Thuận thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 thì giá trị chênh lệch vật liệu tính theo hướngdẫn tại mục 2 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư, cụ thể như sau:

1. Giá trịchênh lệch giá của loại vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệuxây dựng trong hợp đồng hoặc trong dự toán gói thầu.

Giá vật liệutại thời điểm tính chênh lệch để điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểmnghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hoáđơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giáthị trường nơi xây dựng công trình.

Trường hợpgiá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt thấp hơn giávật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tạithời điểm tương ứng thì lấy giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báohoặc công bố.

2. Thời điểmđể tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành theogiai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn quy định trong hợp đồng.

Vì vậy, cácbên căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết (không trái với Hồ sơ mời thầu) vàvăn bản nêu trên để tổ chức thực hiện. Những nội dung hợp đồng chưa rõ thì cácbên cùng làm rõ để thực hiện.

Nội dung Hợpđồng đã ký kết phù hợp với quy định pháp luật là cơ sở pháp lý cao nhất để cácbên thanh toán, quyết toán.

Với nội dungtrên, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư & Kinh doanh xây dựng 959 và Chi nhánhCông ty Cổ phần Xây lắp &SXCN – Xí nghiệp Xây lắp và Thi công cơ giới tổchức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện nghiên cứu nuôi trồng Thuỷ Sản 1;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh