TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tiếp theo công văn số 234/GSQL-TH ngày 23/3/2015 về việc xác minhC/O mẫu E số tham chiếu E154404045720002 cấp ngày 02/02/2015, Cục Giámsát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã không trả lờikết quả xác minh theo thời hạn được quy định tại Hiệp định ACFTA, Điểm cKhoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 củaBộ Công Thương. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. HảiPhòng thực hiện thủ tục từ chối các C/O mẫu E dẫn trên theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Công ty TNHH Giao nhận Vận tải và Thương
mại INTRACO (thay trả lời);(Đ/c: Số 16, ngõ 36, Kiều Hạ, Đông Hải 2, HảiAn, TP. Hải Phòng)
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha