VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2001

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ PHAN VĂN KHẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA

Ngày 25 tháng 7 năm 2001, Thủ tướng Phan Văn Khải,các Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, Phạm Gia Khiêm đã họp về dự án thuỷ điện SơnLa. Tham dự có lãnh đạo các Bộ ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Giaothông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Ngân hàng Nhànước Việt Nam, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia và Tổng côngty Điện lực Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các Phó Thủ tướng và các Bộ ngành, Thủtướng Phan Văn Khải đã kết luận như sau:

Tại kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa X đã có Nghị quyếtvề chủ trương đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Sơn La: Để thực hiện Nghị quyếtcủa Quốc hội, các Bộ, ngành liên quan phải khẩn trương chuẩn bị các nhiệm vụsau đây:

1- Về các Đề án quy hoạch:

a) Quy hoạch phòng chống lũ đồng bằng sông Hồng,là quy hoạch lớn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ ngành,nghiên cứu giải pháp phòng chống lũ, trên cơ sở đó xây dựng tiêu chuẩn, chốnglũ theo tần xuất 500 năm hay 1000 năm cho đồng bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội.

b) Quy hoạch sử dụng nước lưu vực sông Hồng do còncó nhiều ý kiến chưa thống nhất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phảilàm rõ để có kết luận và kiến nghị cụ thể.

c) Quy hoạch tổng thể giao thông khu vực Tây Bắckhi có hồ chưa Sơn La: giao Bộ Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cáctuyến đường giao thông kết hợp giữa phát triển k 2 với quốc phòng, an ninh.

Ba Đề án Quy hoạch nêu trên, phải có cách làm thíchhợp, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn chỉ đạo các Bộ ngành khẩn trương thực hiện.Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

d) Quy hoạch di dân và tái định cư:

Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặc biệt quan tâmđến việc di dân và tái định cư; coi trọng việc di dân, tái định cư như đối vớiviệc xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 108/2001/QĐ-TTgngày 23 tháng 7 năm 2001 thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về di dân, tái định cưcho dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Bộ ngành, Tổng công ty Điện lực ViệtNam và hai tỉnh Sơn La, Lai Châu hoàn chỉnh phương án tổng thể về di dân, táiđịnh cư trên nguyên tắc bố trí di dân chủ yếu trên địa bàn của 2 tỉnh, tạo chođồng bào đến nơi ở mới có điều kiện sản xuất thuận lợi, kết hợp điều chỉnh cơcấu sản xuất để từng bước ổn định đời sống, tinh thần, nhất thiết phải hơn nơiở cũ. Trường hợp việc di dân tại chỗ không đủ thì có phương án di dân vào vùngTây Nguyên hoặc các tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Từ nay đến khi khởi côngcông trình, Ban chỉ đạo nhà nước về di dân, tái định cư tổ chức, chỉ đạo, triểnkhai thí điểm một số điểm để rút kinh nghiệm cho việc di dân sau này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn trực tiếp chỉ đạo cácBộ ngành, địa phương và các nông, lâm trường có trách nhiệm tạo điều kiện tốtnhất việc sử dụng một phần quỹ đất của nông, lâm trường để thực hiện tái địnhcư theo kế hoạch đề ra. Ban chỉ đạo Nhà nước về di dân, tái định cư phải giaoviệc cụ thể cho hai tỉnh Sơn La, Lai Châu và các tỉnh có dân di cư đến thựchiện nghiêm túc khi dự án di dân, tái định cư được triển khai.

2- Về các nội dung liên quan đến báo cáo nghiên cứukhả thi dự án thuỷ điện Sơn La:

- Chính phủ đã thông qua phương án 2 bậc (Sơn Lacao 265 + Hoà Bình 115). Nên chọn phương án cao (265m) và phương án thấp (215m);các phương án khác đưa ra để so sánh. Do còn có một số ý kiến của các Nhà khoahọc liên quan đến vấn đề địa chất, động đất... Giao Bộ Khoa học Công nghệ vàMôi trường chủ trì và phối hợp với Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệquốc gia, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công nghiệp) tiếp tục lấy ýkiến của các nhà khoa học địa chất để làm rõ thêm về những ý kiến của Quốc hội.Khẳng định chọn địa điểm xây dựng công trình tại tuyến Pa Vinh II, nhằm đảm bảoan toàn cho công trình ở mức độ cao nhất.

- Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chỉ đạo Bộ Khoa họcCông nghệ và Môi trường, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia, CụcĐịa chính và Khoáng sản Việt Nam có kết luận để báo cáo trước Chính phủ và Quốchội.

- Giao Bộ Công nghiệp tìm hiểu về 47% nước lưu vựcsông Đà thuộc địa phận Trung Quốc để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng công ty Điệnlực Việt Nam và Quỹ hỗ trợ phát triển tính toán phương án huy động vốn cụ thểtrình Thủ tướng Chính phủ.

3- Về các nội dung chuẩn bị cho việc khởi công dựán nhà máy thuỷ điện Sơn La:

a) Đồng ý nâng cấp đường Quốc lộ 6 theo đề nghị củaBộ Công nghiệp và Bộ Giao thông vận tải.

b) Chấp thuận từ nay đến năm 2005 triển khai cáccông việc chuẩn bị xây dựng theo đề nghị của Bộ Công nghiệp trình tại công văn số2750 CV-KHĐT ngày 5/7/2001.

c) Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nghiên cứuđề án về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án thuỷ điệnSơn La, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; Ban quản lý chuẩn bị đầutư Dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La tiếp tục thực hiện các công việc của chủ Đầutư giao.

d) Đồng ý giao Tổng công ty Điện lực Việt Nam làmchủ đầu tư dự án thuỷ điện Sơn La.

e) Đồng ý giao cho Công ty tư vấn xây dựng Điện 1(Tổng công ty Điện lực Việt Nam) là cơ quan tư vấn chính. Cho phép mời Viện thiếtkế thuỷ công Maxcơva (Liên Bang Nga) và tư vấn các nước tiên tiến khác thamgia.

g) Giao Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án thuỷ điệnSơn La, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ và Môitrường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành liên quan và Tổngcông ty Điện lực Việt Nam khẩn trương chuẩn bị hoàn tất các hồ sơ tài liệu choDự án nhà máy thuỷ điện Sơn La để báo cáo Chính phủ cuối tháng 10/2001.

5- Đồng ý giao Bộ Tài chính cấp kinh phí cho Hộiđồng thẩm định Nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La (từ vốn ngân sách chưa phân bổ),theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6- Các Bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình,phải triển khai, chuẩn bị gấp về các mặt như: giao thông vận tải, mặt bằng côngtrình, xi măng, sắt thép, điện... phục vụ công trường, để chuẩn bị khởi côngcông trình nhà máy thuỷ điện Sơn La vào năm 2005.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngànhliên quan, Uỷ ban nhân dân hai tỉnh Sơn La, Lai Châu, Tổng công ty Điện lựcViệt Nam và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý