THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 84/TTg-KTN
V/v tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cát trắng cho nhà máy kính nổi Chu Lai.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai.

Xét đề nghị của Công ty cổ phầnkính nổi Chu Lai tại công văn số 313/CV-CFG ngày 31 tháng 12 năm 2011 và số 262/CV-KCL ngày 8 tháng 11 năm 2011 về việc tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cáttrắng cho nhà máy kính nổi Chu Lai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơquan liên quan hướng dẫn Công ty cổ phần Kính nổi Chu Lai làm các thủ tục cấpphép hoạt động khoáng sản đối với các mỏ cát trắng tại khu vực các xã Tam AnhNam, Tam Anh Bắc và Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9 tháng 01 năm 2012 để sửdụng làm nguyên liệu cho nhà máy kính nổi Chu Lai.

2. Trong khi hoàn tất các thủ tụccấp phép hoạt động khoáng sản ở các mỏ nguyên liệu phục vụ hoạt động lâu dàicho nhà máy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo việc thu hồi cát trắng trướckhi san lấp mặt bằng ở các dự án hạ tầng trên địa bàn, bảo đảm nguyên liệu chonhà máy hoạt động liên tục./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Bộ XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5),Đg.26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải