VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 84/VPCP-KNTN
V/v xử lý kết quả kiểm tra, rà soát về quy hoạch, giao đất, thu hồi đất tại 4 xã thuộc huyện Lương Sơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

XétBáo cáo của Bộ Xây dựng (văn bản số 1911/BXD-KTQH ngày 22 tháng 9 năm 2008) vàý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4699/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24tháng 11 năm 2008) về kết quả kiểm tra, rà soát quy hoạch, thu hồi đất, giaođất của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình trên địa bàn 4 xã của huyện Lương Sơn;Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau:

GiaoỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát lại việcphê duyệt quy hoạch chi tiết, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, thu hồi đấtcủa từng dự án trên địa bàn 4 xã trước đây thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bìnhnay sáp nhập về Hà Nội, có biện pháp giải quyết cụ thể, bảo đảm yêu cầu: đúngquy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch sau khi Hà Nội mở rộng địa giớihành chính theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 260/CT-TTgngày 04 tháng 3 năm 2008 và Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2008cùa Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nghiêm túc kiểm điểm vềnhững thiếu sót trong quá trình phê duyệt quy hoạch chi tiết, cấp giấy chứngnhận đầu tư, công khai dân chủ khi thu hồi đất, giao đất; báo cáo kết quả lênThủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2009.

Vănphòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quanliên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ủy ban Kiểm tra TW;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, KTN;
- Lưu: VT, KNTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ