VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 84/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung dự án SDIRL của UBND tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ Canada viện trợ vào Danh mục tài trợ chính thức.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 9099/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 12 năm 2007) về việc xin bổsung dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ Canada viện trợ vàoDanh mục tài trợ chính thức, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung Dự án Tăngcường phân cấp, phân quyền cho nâng cao đời sống nông thôn (SDIRL) của Ủy bannhân dân tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại thông quaCơ quan phát triển quốc tế Canada vào Danh mục tài trợ chính thức.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnhSóc Trăng tiến hành thẩm định, phê duyệt và quản lý, thực hiện Dự án nói trêntheo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Các Vụ: CN, ĐP, TH, Website CP,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
- Lưu: VT, VX (3), DHC 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc