CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 840/CP-QHQT
V/v: Phê duyệt danh mục cá dự án do Quỹ ĐA phương (MF) tài trợ cho Việt Nam.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại Giao, Tài chính, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3509 BKH/KTĐN ngày 13 tháng 6 năm 2003) về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên do Quỹ đa phương tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Phê duyệt danh mục 04 dự án ưu tiên do Quỹ đa phương (MF) thuộc Nghị định thư Montreal về bảo vệ tầng ô zôn và Chính phủ Hà Lan tài trợ cho Việt Nam gia đoạn 2003-2005, như sau:

-Dự án “Loại trừ CFC12 trong sản xuất mỹ phẩm son khí bằng công nghệ sử dụng chất đẩy Hydrocarbon tại Công ty Mỹ phẩm Đông Á” với tổng kinh phí tài trợ là 61.600 USD, UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện.

-Dự án “Loại trừ CFC 12 trong sản xuất mỹ phẩm son khí bằng công nghệ sử dụng chất đẩy Hydrocarbon tại Công ty TNHH Mỹ phẩm Thorakao” với tổng kinh phí tài trợ là 63.800 USD, UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện.

-Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện Nghị định thư Montreal ở Việt Nam” với tổng kinh phí tài trợ là 183.040 USD, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

-Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện cơ chế phát triển sạch tại Việt Nam” với tổng kinh phí là 305.000 USD do Chính phủ Hà Lan tài trợ thông qua Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

2.Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:

-Thông báo với Quỹ MF, UNEP Và UNDP (chương trình Phát triển của Liên hợp quốc) biết quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo cho các cơ quan tiếp nhận tiến hành các thủ tục phê duyệt các dự án theo quy định sau khi có sự chấp thuận của Quỹ MF và UNEP./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm