BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 840 TCT/PCCS
V/v sử dụng hoá đơn đối với đơn vị chuyển đổi hình thức sở hữu

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2878 CT/AC ngày 03/03/2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc sử dụng hoá đơn đối với đơn vị chuyển đổi hình thức sở hữu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1.5. Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng quản lý hoá đơn thì các tổ chức khi chuyển đổi hình thức sở hữu phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn và nộp lại toàn bộ số hoá đơn chưa sử dụng cho cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn trong thời gian chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ khi chuyển đổi hình thức sở hữu.

Trường hợp trong thời gian làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới, các đơn vị chuyển đổi hình thức sở hữu có nhu cầu sử dụng hoá đơn còn lại để đáp ứng kịp thời, liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì căn cứ vào đề nghị của đơn vị, cơ quan thuế xem xét giải quyết cho đơn vị sử dụng với số lượng hoá đơn cụ thể (ký hiệu, số hoá đơn) cho tới khi thủ tục mới về chuyển đổi hoàn chỉnh. Cục thuế có trách nhiệm theo dõi tình hình sử dụng hoá đơn của đơn vị, thu hồi và quyết toán hoá đơn theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương