ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8401/VP-VX
Về góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công anthành phố

Thực hiệnđề nghị củaTổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tại Công văn số 5532/C11 (C34) về góp ý dự thảoChiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020;

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phốNguyễn Thành Tài chỉ đạo như sau:

Giao Công an thành phố - Thường trực Ban chỉ đạo Phòng,chống tội phạm và tệ nạn xã hội thành phố, chủ trì lấy ý kiến các đơn vị cóliên quan, dự thảo văn bản góp ý trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố,thực hiện trước ngày 16 tháng 11 năm 2009.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiếnchỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố NguyễnThành Tài đến Công an thành phố - Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tộiphạm và tệ nạn xã hội thành phố và các đơn vị có liên quan để biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm tài liệu);
- Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an;
- TTUB: CT, PCT/TT, VX;
- Ủy ban MTTQ
Việt Namvà các Đoàn thể TP;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính; Sở Y tế;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội;
- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- VP Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội TP;
- VPUB: CVP, PVP/VX, NC;
- Phòng VX, PCNC (kèm tài liệu);
- Lưu:VT, (VX-LC) H.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương