NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
---------------
V/v: Đăng ký nhu cầu mua ngoại tệ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:
Các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối

Để triển khai các giải pháp nhằm bình ổn tỷ giá và thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối:
1. Báo cáo chi tiết về doanh số giao dịch ngoại tệ với khách hàng, doanh số giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và trạng thái ngoại tệ cuối ngày 27/10/2011 theo mẫu biểu đính kèm.
2. Đăng ký lượng ngoại tệ cần mua từ NHNN và dự báo nhu cầu ngoại tệ trong thời gian hai tuần tới.
Báo cáo và đề xuất nêu trên gửi về Vụ Quản lý Ngoại hối và Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước NHNN trước 15 giờ ngày 28/10/2011 bằng fax theo số 04-3934-3468/04-3826-8789 (Vụ Quản lý Ngoại hối) và 04-3824-3686 (Sở Giao dịch), bản chính gửi theo đường công văn.
Ngân hàng Nhà nước thông báo để các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Sở Giao dịch NHNN;
- Lưu: VP, Vụ QLNH
TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
Nguyễn Quang Huy

Tên TCTD:
Số điện thoại:
Số fax:

Kính gửi:
- Vụ Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước
- Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

BÁO CÁO KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ
NGÀY 27/10/2011
(Theo công văn số 8402/NHNN-QLNH ngày 27/10/2011)
1. Trạng thái ngoại tệ cuối ngày
- Trạng thái ngoại tệ quy USD: …………………. triệu USD
- Trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có: ………………….%.
2. Doanh số mua bán ngoại tệ (quy USD)
2.1. Doanh số mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng
- Tổng doanh số mua: …………………………………. triệu USD
- Tổng doanh số bán: …..………………………………. triệu USD
2.2. Doanh số mua bán ngoại tệ với khách hàng

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

- Tổng doanh số mua: …………………………………. triệu USD
- Tổng doanh số bán: …..………………………………. triệu USD

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của người có thẩm quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: TCTD gửi báo cáo qua fax trước 15 giờ ngày 28/10/2011 và gửi bản chính báo cáo theo đường công văn về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối, Sở Giao dịch).
Số fax nhận báo cáo:
Vụ Quản lý ngoại hối: 04.3934 3468 hoặc 04.3826 8789
Sở Giao dịch: 04.3824 3686

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư