UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8408/SXD-B61
V/v triển khai thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ngày 22/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, bắt đầu có hiệulực kể từ ngày 6/6/2013 (thay thế Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chínhphủ).

Ngày 7/5/2013, Sở Xây dựng - Thường trực Hội đồngbán nhà ở Thành phố đã có văn bản số 2816/SXD-B61 gửi UBND các quận, huyện, thịxã và các Công ty triển khai thực hiện việc chốt hồ sơ.

Tính đến hết ngày 5/6/2013, các đơn vị đã có Báocáo số liệu chốt 25.601 hồ sơ, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triểnnhà Hà Nội đã tiếp nhận 9.911 hồ sơ.

- Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà ở và đô thị BộQuốc phòng đã tiếp nhận 4.743 hồ sơ.

- UBND các quận, huyện, thị xã đã tiếp nhận 10.947hồ sơ, cụ thể:

UBND quận Đống Đa đã tiếp nhận 934 hồ sơ; UBND quậnTây Hồ đã tiếp nhận 1.020 hồ sơ; UBND quận Hai Bà Trưng đã tiếp nhận 1.625 hồsơ; UBND quận Hoàng Mai đã tiếp nhận 2.250 hồ sơ; UBND quận Cầu Giấy đã tiếpnhận 804 hồ sơ; quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận 864 hồ sơ; quận Hà Đông đã tiếpnhận 959 hồ sơ; huyện Từ Liêm đã tiếp nhận 741 hồ sơ; UBND huyện Gia Lâm đãtiếp nhận 1.616 hồ sơ; UBND huyện Sóc Sơn đã tiếp nhận 62 hồ sơ; UBND huyệnThường Tín đã tiếp nhận 72 hồ sơ.

Ngày 19/9/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BXD hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (có hiệulực thi hành từ ngày 5/11/2013).

Ngày 29/10/2013, Sở Xây dựng đã có văn bản số 8359/SXD-B61 gửi các Bộ Xây dựng, Quốc Phòng, các Sở, Ngành và UBND các quận,huyện, thị xã đề nghị góp ý vào dự thảo văn bản Quyết định của UBND Thành phốHà Nội về ban hành Quy định về tiếp nhận nhà ở cơ quan tự quản, bán nhà ở cũthuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chínhphủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội và đề nghị các Sở, Ngành cử lãnh đạo, chuyênviên tham gia Hội đồng xác định giá bán Thành phố.

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày19/9/2013 của Bộ Xây dựng và giải quyết số hồ sơ mua nhà đã nhận (trong khi chờban hành Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Quy định về tiếp nhậnnhà ở cơ quan tự quản, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số34/2013/NĐ-CP ) Sở Xây dựng kính báo cáo và đề xuất UBND Thành phố như sau:

Giao UBND các quận, huyện, thị xã và Công ty TNHHMột thành viên Quản lý và phát triển Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhàvà đô thị Bộ Quốc phòng kiểm tra, phân loại hồ sơ mua nhà đã nhận tại các đơnvị để xử lý theo hướng:

1. Nếu hồ sơ mua nhà đủ điều kiện được bán theo quyđịnh của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP thì Công ty TNHH Một thành viên Quản lý vàphát triển nhà Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốcphòng tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng để tổ chức thực hiện bán theo quy định tạiKhoản 4 Điều 39 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ;Khoản 1 Điều 41 Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng, cụthể:

- Đã nộp hồ sơ mua nhà trước ngày 6/6/2013 (ngàyNghị định số 34/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) và có tên trong danh mục"chốt" hồ sơ mua nhà tại đơn vị;

- Người ở thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đang cóHợp đồng thuê nhà ở còn hiệu lực (kể cả trường hợp hộ gia đình đã nhận chuyểnnhượng Hợp đồng thuê nhà ở còn hiệu lực).

- Không thuộc diện nhà ở không được bán quy địnhtại Khoản 1 Điều 24 và Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP .

- Đã được Hội đồng bán nhà Thành phố duyệt giá bánnhà.

- Quy trình, thủ tục, hồ sơ được thực hiện theo cácvăn bản thực hiện Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1999 của Chính phủ và các văn bảncó liên quan.

2. Các trường hợp không đủ điều kiện nêu trên phảichờ thực hiện theo Quyết định của UBND Thành phố ban hành Quy định về tiếp nhậnnhà ở cơ quan tự quản, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số34/2013/NĐ-CP .

Sở Xây dựng kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo,chấp thuận của UBND Thành phố để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Hồng Khanh, PCTUBNDTP; (để b/c)
- Cục QLN&TTBĐS Bộ Xây dựng; (để b/c)
- Lưu: VT, B61/CP

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Hùng