TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 841/GSQL-GQ1
V/v thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Tin học Á Đông Vina
(Đ/c: 164 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

Phúc đáp công văn số 0812/2013-ADVNngày 12/8/2013 của Công ty TNHH Tin học Á Đông Vina về việc xin tái nhập hàngbảo hành, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có văn bảntrao đổi với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện công văn số 1975/BTTTT-CNTT ngày 05/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Tổngcục Hải quan đề nghị việc xác nhận đối với trường hợp tái nhập khẩu sản phẩmCNTT đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài thuộc đối tượngkhông áp dụng danh mục cấm nhập khẩu vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại công vănsố 576/BTTTT-CNTT ngày 26/2/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Do vậy, đềnghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 576/BTTTT-CNTTngày 26/2/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc anh (để b/c)
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải